Voorwaarden

/Voorwaarden
Voorwaarden2017-09-06T17:26:08+00:00

logo-caravanstallingSiem-headerDefinities

A. Deze stallingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Caravanstalling Siem als stallinghouder optreedt.
B. Stallinghouder is S.A.M. van der Burg. Bewaargever is eenieder die een object ter stalling heeft aangeboden aan stallinghouder.
C. De stallingovereenkomst komt tot stand d.m.v. het door beide partijen ondertekenen van het stallingcontract.
D. De bewaargever ontvangt hiervan een kopie.

Stallingperiode

A. Stallingjaar is de periode van 1 oktober tot en met 30 september.
B. De stallingovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar.
C. De stallingovereenkomst wordt voor telkens één jaar stilzwijgend verlengd.
D. Uiterlijk twee maanden voor de afloop van het lopende stallingjaar kan het contract zowel door stallinghouder en bewaargever schriftelijk worden opgezegd.
E. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk behoudens onvoorziene omstandigheden.

Bevoegdheden en verplichtingen stallinghouder

A. De stallinghouder stalt tegen betaling het aangeboden object in zijn stallingruimte aan de Noordeindseweg 426A te Berkel en Rodenrijs en retourneert deze weer aan bewaargever na afloop van de stallingperiode indien alle kosten zijn voldaan.
B. Stallinghouder biedt binnen stallingruimte aan.
C. Stallinghouder mag te allen tijde het object binnen de stalling verplaatsen.
D. Het gestalde object wordt alleen aan de bewaargever meegegeven als de bewaargever een schriftelijke machtiging heeft gegeven aan diegene die zijn object komt halen.
E. De stallinghouder verzorgt het in en uitrijden van het object.
F. Stallinghouder is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien de bewaargever zich niet houdt aan de stallingvoorwaarden.

Bevoegdheden en verplichtingen bewaargever

A. Om problemen te voorkomen en ter bescherming van andermans eigendommen mag bewaargever niet in de stallingruimte komen.
B. Bewaargever is verplicht gasflessen, brandbare of explosieve stoffen en/of bederfelijke waren uit het object verwijderen. Bij overtreding van deze voorwaarde is de bewaargever aansprakelijk voor eventuele schade.
C. Bewaargever is verplicht stallinghouder toegang tot het object te verschaffen om bij twijfel de genoemde veiligheidsvoorschriften te controleren.
D. Het te stallen object dient door de bewaargever zelf te worden verzekerd tegen diefstal en brand (WA enCasco). Een kopie van de verzekering dient te worden overlegd aan de stallinghouder.
E. Het is de bewaargever verboden om de stallingplaats aan een derde, al dan niet tegen vergoeding geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook in gebruik te geven.
F. Bewaargever dient bij brengen van het object een disselslot en reservesleutel te overhandigen aan stallinghouder.

Ophalen, terugbrengen

A. Het gestalde object kan 3x per jaar kosteloos worden opgehaald en teruggebracht. Voor extra ophaal en breng momenten wordt 10euro per moment gerekend, contant te betalen.
B. Bewaargever of gemachtigde dienen zich te kunnen legitimeren bij het ophalen.
C. Ophalen van het object kan alleen volgens afspraak en dient minimaal twee dagen vooraf plaats te vinden. Waarna ervoor wordt gezorgd dat het object op het afgesproken tijdstip opgehaald kan worden.
D. Bij het terugbrengen dient de bewaargever het object te plaatsen op een door de stallinghouder aan te wijzen plaats en zich te melden bij de stallinghouder.
E. Het object dient te zijn voorzien door een zichtbare kaart met naam, adres en telefoonnummer van bewaargever.

Aansprakelijkheid / Verzekering

A. Stalling door bewaargever alsmede het betreden van enige aan stallinghouder toebehorende plaats geschiedt geheel voor eigen risico van de bewaargever.
B. Stallinghouder is slechts aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan object door grove schuld. Alsdan zal de schadevergoeding nooit hoger uitvallen dan door stallinghouders afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
C. Bewaargever is aansprakelijk voor alle schade, welke soort dan ook, ontstaan door hemzelf of derden die namens hem handelen. Van nalatigheid /tekortkoming is in ieder geval sprake wanneer de bewaargever niet heeft gehandeld volgens de stallingvoorwaarden.
D. Bewaargever vrijwaart stallinghouder voor iedere aansprakelijkheid voor een derde, die direct schade heeft geleden als gevolg van nalatigheid en/of tekortkoming van bewaargever.

Betalingen

A. Bewaargever is aan stallinghouder de stallingvergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd. Deze dient te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.
B. De kosten van nieuw te brengen objecten vóór 1 oktober worden eenmalig contant verrekend bij brengen.
C. Indien bewaargever niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft stallinghouder zonder enige ingebrekestelling het recht het verschuldigde bedrag inclusief rente en kosten te verhalen op bewaargever.
D. Indien tijdens de duur van de overeenkomst geen gebruik gemaakt wordt van de stalling vindt er geen restitutie plaats.
E. Indien tussentijds het gestalde object door bewaargever vervangen wordt door een ander object (in overleg en met toestemming met stallinghouder) dan worden de objectgegevens opnieuw bekeken en eventueel aangepast. Bij kleinere afmetingen vindt geen restitutie plaats.
F. Verhogingen van de stallingvergoeding zullen uiterlijk twee maanden voor de afloop van de contractduur aan bewaargever worden kenbaar gemaakt. Verhogingen worden getoetst aan de CBS prijsindex.

Niet of niet tijdige betaling

Stallinghouder heeft in geval van achterstallige stallingvergoeding het recht om het gestalde object achter te houden (retentierecht) totdat volledige betaling inclusief rente en kosten is ontvangen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die stallinghouder moet maken om tot incasso te komen van de achterstallige stallingvergoeding, komen eveneens voor rekening van bewaargever. Het recht op stalling van bewaargever kan in geen geval overgaan op een derde zonder schriftelijke toestemming van stallinghouder, die het recht heeft om een derde te weigeren. Bij niet betaling is stallinghouder te allen tijde (ook tussentijds) bevoegd de stallingovereenkomst te beëindigen door opzegging wegens niet betaling met een opzegtermijn van twee maanden; Stallinghouder zal bewaargever schriftelijk op de hoogte brengen van opzegging wegens niet betaling en hem sommeren om het te bewaren object binnen deze opzegtermijn te komen ophalen. Stallinghouder zal bewaargever eveneens kunnen laten weten dat het object wordt achtergehouden totdat de achterstallige stallingvergoeding met rente en kosten geheel zijn voldaan.

Indien stallingvergoeding of kosten verschuldigd krachtens deze overeenkomst niet betaald is binnen twee maanden na de beëindigingdatum (na opzegging wegens niet betaling) dan verwerft stallinghouder de aanvullende rechten:

A. De mogelijkheid tot het verbreken van aangebrachte sloten op of aan het te bewaren object alsook het aanbrengen van een nieuw slot.
B. De mogelijkheid, naar eigen goeddunken, het te bewaren object te verwijderen uit de stalling teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties, zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering/overdracht.
C. De mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht aan de bewaargever aan te rekenen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich mee zouden brengen.
D. De mogelijkheid na beëindiging van deze overeenkomst aan bewaargever een maandelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse stallingvergoeding.
E. De mogelijkheid voor stallinghouder om het object als een zgn. verlaten goed te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van het object (waaronder vernietigen of verkopen is inbegrepen). Stallinghouder zal deze laatste mogelijkheid niet eerder benutten dan nadat er een achterstand in de betaling is ontstaan die correspondeert met stallingvergoeding voor een jaar en nadat 6 maanden zijn verstreken na de schriftelijke aankondiging ervan. De opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met dit artikel zullen door stallinghouder aangewend worden ter bestrijding van de achterstallige stallingvergoeding en de rente en kosten die stallinghouder heeft moeten maken als gevolg van de niet betaling.

Overig

A. Op alle overeenkomsten tussen stallinghouder en bewaargever is het Nederlands recht van toepassing.